|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΠΙΔ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Newsletter

 

 Νέα βάση δεδομένων για τις Επιχειρήσεις των Δήμων. Κατεβάστε σύντομο ενημερωτικόΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

15-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 15.09.2014
- Αρίθμηση αποφάσεων, εγγράφων, πρακτικών και γενικά διοικητικών πράξεων
- Ξεχωριστές πιστώσεις ανά δημοτική ενότητα
- Υπέρβαση προϋπολογιζόμενης αξίας
- Δημοσιότητα διαδικασίας αποσφράγισης
 

12-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 12.09.2014
- Ενημέρωση επί θεμάτων προσωπικού του ν.4250/2014 και του άρθρου 8 του ν.4275/2014
- Επικαιροποίηση καταγραφής αναγκών σε θέσεις εργασίας στους Δήμους
- Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων
- Επιβλέπων μελέτης
- Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ΔΕΥΑ
- ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 2023/113790/11.09.2014: Χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2014 - μεταβατική περίοδος 2014).
- ΥΠ.ΕΣ. 33467/09.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας.

11-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 11.09.2014
- Παράταση προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας
- Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
- Προσυμβατικός έλεγχος
- Πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ
- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’): Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
 

10-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 10.09.2014
- Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/ 2012
- Παράταση προγράμματος εθελοντικής κινητικότητας
- Έννοια του έτους κατά τη λήψη της ειδικής άδειας των αιρετών
- Φορολογικό στοιχείο σωματείων
- Ανάθεση περίθαλψης αδέσποτων ζώων
- Επιχειρησιακό πρόγραμμα
- ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 29502/85/01.09.2014 (ΦΕΚ 2390/08.09.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/ 6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’/449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β'/2163/30.08.2013).
- ΚΥΑ Φ.900/34/81947/Σ.277/08.08.2014 (ΦΕΚ 2385/08.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
- Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 09.09.2014: Στοιχεία Πειθαρχικών Συμβουλίων Β’ Τετραμήνου 2014.
 

09-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 09.09.2014
- Διάρκεια σύμβασης – καταβολή μέρους αμοιβής
- Τεχνική περιγραφή – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης
- Δικαίωμα προαίρεσης
- ΥΠ.ΕΣ. 33466/08.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας («Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»).
- ΠΟΛ 1198/25.08.2014 (ΦΕΚ 2382/08.09.2014 τεύχος Β’): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.
- Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΕΣ. 05.09.2014: Παράταση ενδοαυτοδιοικητικης κινητικότητας.
- Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ. Σεπτέμβριος 2014: Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής φωτοαντιγράφων.
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3554/02.09.2014: Τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί αιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν.4013/2011 (Α' 204).
- Ο.Α.Ε.Ε. εγκ. 22/ΔΙΕΣ/Φ9/9/1201057/09.09.2014: Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
 

08-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 08.09.2014
- Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ- Συνταγματικότητα
- Ομοειδείς υπηρεσίες
- Διάκριση εργασίας - μελέτης
- Υπηρεσίες που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ
- ΚΥΑ Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888/02.09.2014 (ΦΕΚ 2377/05.09.2014 τεύχος Β’): Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

05-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 05.09.2014
- Αποστολή στοιχείων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρίτους
- Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
- Υπερωριακή απασχόληση
 

04-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 04.09.2014
- Προϋπηρεσία σε δημοτική επιχείρηση
- Μετάταξη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής υπηρεσίας
- Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας
- Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οίκ.76209/01.09.2014: Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς.
- ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149/29.08.2014 (ΦΕΚ 2363/03.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) και υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005).
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ 04.09.2014
 

02-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 02.09.2014
- Γενικοί Γραμματείς
- ΓνΝΣΚ 49/2014 Τμ. Α'
- Τεχνικός ασφαλείας
- Προσαύξηση αποδοχών εκπαιδευτικής άδειας
- Περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων των ΔΕΥΑ
- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ1-1480/19.08.2014 (ΦΕΚ 2330/29.08.2014 τεύχος Β’): Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθεσιακών χώρων.
- ΙΚΑ εγκ.53/ Σ40/167/28.08.2014: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.
 

01-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 01.09.2014
- Ν.4282/2014 (ΦΕΚ 182/29.08.2014 τεύχος Α’): «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις».
- ΥΠ.ΕΣ. 32441/28.08.2014: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
- ΥΠ.ΕΣ. 24070/13.08.2014: Διευκρινίσεις αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/01.09.2014: Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.
- ΠΟΛ 1197/ Δ10Β/ 6890 ΕΞ2014/27.08.2014: Ανάρτηση μισθωτηρίων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ».
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 

29-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 29.08.2014 
- Συχνά ερωτήματα για την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών
- Ανάθεση νομικών υπηρεσιών
- Αντιμισθία αντιδημάρχου
- Γενικός Γραμματέας Δήμου
- Αποζημίωση απόλυσης

27-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 27.08.2014 
- Προμήθεια ελαστικών
- Συντήρηση οχημάτων
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27.08.2014: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη 'Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης' ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης), β) Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και γ) Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27.08.2014: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
- ΥΠ.ΕΣ. 32023/25.08.2014: Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη «συμφωνία πλαίσιο» στις δημόσιες συμβάσεις.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΔΑΠ
- ΚΕΔΕ 1869/25.08.2014: Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας : Χρονικό διάστημα σύνταξης αποφάσεων μετατάξεων.

22-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 22.08.2014 
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 13/Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ/20.08.2014: Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
- Μικρό τεχνικό έργο
- Υ.Δ ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης
- Χρηματοδότηση έργου
- Διάκριση έργου - εργασιών
- Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού

21-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 21.08.2014
- Καταβολή των τόκων υπερημερίας στα δημόσια έργα
- Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης
- Ορισμός ληξιάρχου
- Διαθεσιμότητα σχολικού φύλακα
- Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. των ΔΕΥΑ
- ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/13554/14/14.08.2014: Περί θητείας ληξιάρχου.
- ΚΥΑ οικ.47563/4181 (ΦΕΚ 2254/19.08.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 

20-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 20.08.2014
- Ανάληψη καθηκόντων νέων δημοτικών αρχών
- Αποζημίωση απολυομένου
- ΠΟΛ 1195/14.08.2014: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.
- ΥΠ.ΕΣ. εγκ.49/ οικ. 31635/19.08.2014: Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014.
- Υπ. Τουρισμού 16996/31.07.2014: Σύμφωνη γνώμη για ενέργειες τουριστικής προβολής.
 

18.08.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 18.08.2014
- Πίνακες εκλογέων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
- Αμοιβή δικηγόρων
- Πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού
- Υπ. Οικ. 2/52467/0022/16.07.2014 Καταβολή αποζημίωσης σε μεταφερόμενους από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπαλλήλους
 


 

 

Νέα (δείτε περισσότερα)
12/09/2014 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ΔΕΥΑ
Με Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνονται οι προϋποθέσεις καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των ΔΕΥΑ. περισσότερα...
11/09/2014 ΚΕΔΕ 2013/11.09.2014
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ρυθμίσεις Ν.4281/2014. περισσότερα...
09/09/2014 Προμήθειες ΔΕΥΑ
Με Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνονται θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και την υποχρέωση έγγραφου τύπου της σύμβασης. περισσότερα...
08/09/2014 Υπηρεσίες που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ
Με Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνονται θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες που εμπίπτουν ή μη στα καθήκοντα των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ και δεν μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο. περισσότερα...
04/09/2014 Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας
Με Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνονται θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη διενέργεια πρόσληψης δίμηνης διάρκειας. περισσότερα...
02/09/2014 Περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων των ΔΕΥΑ
Με Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια το ζήτημα της έννοιας των διατάξεων της περίπτωσης 12, σε συνδυασμό με την περίπτωση 2, της Υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και της συμβατότητάς τους προς τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 22 παρ. 2, 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. περισσότερα...
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions