|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΠΙΔ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Newsletter

 

 Νέα βάση δεδομένων για τις Επιχειρήσεις των Δήμων. Κατεβάστε σύντομο ενημερωτικόΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

29-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 29.08.2014 
- Συχνά ερωτήματα για την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών
- Ανάθεση νομικών υπηρεσιών
- Αντιμισθία αντιδημάρχου
- Γενικός Γραμματέας Δήμου
- Αποζημίωση απόλυσης

27-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 27.08.2014 
- Προμήθεια ελαστικών
- Συντήρηση οχημάτων
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27.08.2014: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη 'Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης' ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης), β) Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και γ) Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27.08.2014: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
- ΥΠ.ΕΣ. 32023/25.08.2014: Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη «συμφωνία πλαίσιο» στις δημόσιες συμβάσεις.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΔΑΠ
- ΚΕΔΕ 1869/25.08.2014: Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας : Χρονικό διάστημα σύνταξης αποφάσεων μετατάξεων.

22-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 22.08.2014 
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 13/Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ/20.08.2014: Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
- Μικρό τεχνικό έργο
- Υ.Δ ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης
- Χρηματοδότηση έργου
- Διάκριση έργου - εργασιών
- Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού

21-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 21.08.2014
- Καταβολή των τόκων υπερημερίας στα δημόσια έργα
- Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης
- Ορισμός ληξιάρχου
- Διαθεσιμότητα σχολικού φύλακα
- Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. των ΔΕΥΑ
- ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/13554/14/14.08.2014: Περί θητείας ληξιάρχου.
- ΚΥΑ οικ.47563/4181 (ΦΕΚ 2254/19.08.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 

20-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 20.08.2014
- Ανάληψη καθηκόντων νέων δημοτικών αρχών
- Αποζημίωση απολυομένου
- ΠΟΛ 1195/14.08.2014: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.
- ΥΠ.ΕΣ. εγκ.49/ οικ. 31635/19.08.2014: Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014.
- Υπ. Τουρισμού 16996/31.07.2014: Σύμφωνη γνώμη για ενέργειες τουριστικής προβολής.
 

18.08.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 18.08.2014
- Πίνακες εκλογέων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
- Αμοιβή δικηγόρων
- Πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού
- Υπ. Οικ. 2/52467/0022/16.07.2014 Καταβολή αποζημίωσης σε μεταφερόμενους από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπαλλήλους
 

14.08.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 14.08.2014
-ΥΠ.ΕΣ. 31433/14.08.2014 Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-2014 Εγκυκλίου (περί εκλογής εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ)
-Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου
-Υπ.Περιβ.Ενεργ. & Κλιμ.Αλ. 111999/1968/14.08.2014 Δημοσίευση του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και εφαρμογή του αρθ. 59 αυτού στα πλαίσια υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων/έργων των Μέτρων 226, Δράση 1 και 125Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
-ΥΠ.ΕΣ. οικ. 31330/13.08.2014 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών
-Απόφαση Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 14815/11.08.2014 (ΦΕΚ 2207/12.08.2014 τεύχος Β’) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12179/2.7.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1893/11.7.2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.
 

12.08.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 12.08.2014
-Σημαντικότερες διατάξεις Ν. 4279/14 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α')
-Σημαντικότερες διατάξεις Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/08.08.2014 τεύχος Α')
-ΠΟΕ ΟΤΑ Π.Κ. 9/01.08.2014 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2013 της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α.
-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 1872/103053/12.08.2014 Νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2012)

11.08.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 11.08.2014
-Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α') Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
-Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/08.08.2014 τεύχος Α') Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
-Ν. 4279/14 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α') Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 47/30972/11.08.2014 Υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.)
 

08.08.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 08.08.2014
-Σημαντικότερες διατάξεις ψηφισθέντος νομοσχεδίου: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 45/30755/08.08.2014 Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019
-Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ2-3743/23.07.2014 (ΦΕΚ 2157/06.08.2014 τεύχος Β’) Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β΄ εξαμήνου 2014

07.08.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 07.08.2014
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014 Ορκωμοσία αιρετών Δήμων, εγκατάσταση νέων αρχών & εκλογή μελών συλλογικών οργάνων Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)
-Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 44/30681/07.08.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β'931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ
-ΥΠ.ΕΣ. οικ. 30507/06.08.2014 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οικ. έτους 2015
 

06.08.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 06.08.2014
-Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων
-Ανάκληση αδειών Κ.Υ.Ε.- Εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 65 ν.3852/10
-ΚΥΑ οικ. 34611/14.07.2014 (ΦΕΚ 2113/01.08.2014 τεύχος Β’): Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παράγραφος 5 του Ν. 4042/2012.
-ΚΥΑ οικ. 174072/24.7.2014 (ΦΕΚ 2138/05.08.2014 τεύχος Β’): Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α).
 

05-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 05.08.2014
-Ν. 4278/14 (ΦΕΚ 157/04.08.2014 τεύχος Α’): Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις
-Συχνές Ερωτήσεις για Κατάρτιση Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2015
-Όρια δραστηριοποίησης κατασκευαστικών επιχειρήσεων
-Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-704/22.07.2014 (ΦΕΚ 2126/04.08.2014 τεύχος Β’) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118)
-Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. 17910/1225/23.07.2014 (ΦΕΚ 2129/04.08.2014 τεύχος Β’) Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών
 

04-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 04.08.2014
-Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156/01.08.2014 τεύχος Α’) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις.
-ΥΠ.ΕΣ. οικ.29465/19.07.2014 Ζητήματα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρίες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ.
-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.& ΤΡΟΦ. 464/92592/16.07.2014 (ΦΕΚ 2111/01.08.2014 τεύχος Β’) Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.
-ΠΟΛ 1189/01.08.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.
-Παιδικοί Σταθμοί
 

01-08-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 01.08.2014
- Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 30.07.2014: «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις».
- Βαθμολογική κατάταξη μετά από μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
- Διακοπή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ.
 

31-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 31.07.2014 
- Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ.
- Ανώνυμη εταιρία. Πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ.
- Ν. 4276/14 (ΦΕΚ 155/30.07.2014 τεύχος Α’) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
- ΙΚΑ Α22/409/9/25.07.2014: Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.

30-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 30.07.2014
-  Κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015
- Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
- Σχέδιο Νόμου: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
- Σχέδιο Νόμου: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.»
- Εισοδήματα κληροδοτημάτων
- Χορηγία Δημάρχου
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΔΑΠ
 

29-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 29.07.2014
- Εξώδικος συμβιβασμός
- Πρακτικό δικαστικής μεσολάβησης
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Δημοσίευση πράξεων πρόσληψης προσωπικού
- Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β' 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.
- ΚΥΑ 2/53213/0022/10.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.
 

28-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 28.07.2014
- Δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Αποδοχές προσωπικού από 1.11.2011 έως 31.12.2012
- ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014 (ΦΕΚ 2032/25.07.2014 τεύχος Β’): Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
- ΠΟΛ 1182/25.07.2014 (ΦΕΚ 2025/25.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων.
- Υπ. Οικ. Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014/24.07.2014: Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.


 

 

Νέα (δείτε περισσότερα)
29/08/2014 Αποζημίωση απόλυσης
Με Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται α) εάν πρέπει να συνυπολογιστούν τα δώρα εορτών και αδείας στις αποδοχές υπαλλήλου ΔΕΥΑ, προκειμένου να υπολογιστεί η αποζημίωση απόλυσης β) εάν το ειδικό βοήθημα συνταξιούχων εμπίπτει στην έννοια της πρόσθετης αποζημίωσης του άρθρου 3 του α.ν. 173/1967. περισσότερα...
27/08/2014 ΥΠ.ΕΣ. 32023/25.08.2014
Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη «συμφωνία πλαίσιο» στις δημόσιες συμβάσεις. περισσότερα...
22/08/2014 Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 13/Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ/20.08.2014
Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. περισσότερα...
21/08/2014 Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. των ΔΕΥΑ
Με Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται εάν καταργήθηκε η προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του εν λόγω οργάνου. περισσότερα...
20/08/2014 ΥΠ.ΕΣ. εγκ.49/ οικ. 31635/19.08.2014
Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014. περισσότερα...
20/08/2014 ΠΟΛ 1195/14.08.2014
Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012. περισσότερα...
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions