| | | |   
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΠΙΔ


Newsletter
Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το google chrome:
 • 22/12/2014 Ψηφισθέν σχέδιο νόμου 18.12.2014
  Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις
 • 22/12/2014 Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ 22.12.2014
  Στη σωστή κατεύθυνση η νομοθετική ρύθμιση που δίνει ρόλο στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού
 • 22/12/2014 ΥΠ.ΕΣ. Δεκέμβριος 2014
  Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την ενσωμάτωση των Ρομά
 • 22/12/2014 Απόφαση Υπ. Οικ. 1250/08.12.2014 (ΦΕΚ 3411/19.12.2014 τεύχος Β’)
  Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα.
 • 22/12/2014 ΥΠ.ΕΣ. εγκ.55/48633/10.12.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.
 • 22/12/2014 ΚΥΑ Κ1/204726/16.12.2014 (ΦΕΚ 3415/19.12.2014 τεύχος Β’)
  Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το διδακτικό έτος 2014-2015».
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions