|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΠΙΔ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Newsletter

 

 Νέα βάση δεδομένων για τις Επιχειρήσεις των Δήμων. Κατεβάστε σύντομο ενημερωτικόΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

25-07-2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2012/24.07.2014 τεύχος Β' η υπ' αριθμ. 2/53212/0022/15.07.2014 (ΦΕΚ 2012/24.07.2014 τεύχος Β’) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

24-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 24.07.2014 
- Έγκριση προϋπολογισμού
- Ληξιπρόθεσμες οφειλές αμιγών επιχειρήσεων
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Απασχόληση υπαλλήλων ΑΜΕΑ
- Υπ. Οικ. Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014/19.06.2014: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4231/2014 (Α' 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα».

23-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 23.07.2014
- Γεωτεχνικές μελέτες
- Λύση ανώνυμης εταιρίας λόγω αρνητικής καθαρής θέσης
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναπτυξιακής εταιρίας
- ΔΕΥΑ. Μετάταξη υπαλλήλου
- ΙΚΑ Σ22/3/22.07.2014: Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.
 

22-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 22.07.2014
- ΙΚΑ Ε40 / 573/17.07.2014: Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Δ.Α.Π.
- Nομολογία για προμήθειες         
- ΔΕΥΑ. Αποζημίωση απολυομένου σε μεταφερθέντα υπάλληλο από τον ΟΣΕ
 

21-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 21.07.2014 
- Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18.07.2014: Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. ΔΜΕΟ/οικ/2308/ζ/300/05.06.2014: Γνωστοποίηση έγκρισης τεχνικού κανονισμού για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
- ΙΚΑ Π51/24/18.07.2014: Ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση μέσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. (προθεσμία μέχρι 30/8/2014)
- Νομολογία για προμήθειες
- ΔΕΥΑ. Επίδομα ισολογισμού

18-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 18.07.2014 
- Προμηθευτές - χορηγητές
- Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου
- Επαναληπτικός διαγωνισμός
- Νομολογία για θέσεις ευθύνης σε ΔΕΥΑ
- Απόφαση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 99838/Δ4/27.06.2014 (ΦΕΚ 1937/17.07.2014 τεύχος Β’): Αναστολή - Ανάκληση εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ- 3η Ανάρτηση Πίνακα για την πληρωμή της Α Δόσης της 18ης Ιουλίου 2014 από την ΕΕΤΑΑ.

17-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 17.07.2014
- Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
- Ανάρτηση πράξεων πρότασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και χρηματικών ενταλμάτων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- Νομολογία για προμήθειες
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 32.11/615/οικ. 17635/15.07.2014: Εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
- Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ11γ/Ο/11/5/27.06.2014 (ΦΕΚ 1913/15.07.2014 τεύχος Β’): Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.

16-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 16.07.2014
- Δημοσίευση 4275/14
- Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
- Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων
- Νομολογία για ΕΑΑΔΗΣΥ
- ΥΠ.ΕΣ. <οικ.> 28281/16.07.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
- ΥΠ.ΕΣ. <οικ.> 28282/16.07.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών»
- Υπ. Οικ. οικ. 2/49703/0026/23.06.2014: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΣΕΕΔΔ/Φ. ΠΕΙΘ/9921/19.06.2014: Καταχώριση πειθαρχικών υποθέσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΕΔΔ.
- ΠΟΛ 1175/14.07.2014 (ΦΕΚ 1909/15.07.2014 τεύχος Β’): Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.
- ΠΟΛ 1176/14.07.2014 (ΦΕΚ 1909/15.07.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 

15-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 15.07.2014
- Σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου για την τροποποίηση διατάξεων του Ν.3528/2007 για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
- Απόφαση Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 12179/02.07.2014 (ΦΕΚ 1893/11.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.
- Νομολογία για έργα
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας οικ. 24120/1336/15.07.2014: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241 Β') (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».
- Βοήθεια στο σπίτι
 

14-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 14.07.2014
- Ψηφισθέν νομοσχέδιο για την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3528/2007 - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες διατάξεις
- Σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4272/14 (ΦΕΚ 145/11.07.2014 τεύχος Α’)
- Ν. 4273/14 (ΦΕΚ 146/11.07.2014 τεύχος Α’): Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
- Απευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού
- Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης από διάδοχο δήμο
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ.11221/6618/484/16.04.2014: Σχετικά με το πρόγραμμα ανέργων (Ανθρώπινο Δυναμικό 2017-2013) μέσω ΟΑΕΔ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
- ΙΚΑ Φ09/526/30.06.2014: Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/92, περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
- ΙΚΑ Α02/1102/72/10.07.2014: Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
- Ελληνική Αστυνομία 6000/2/5250/8-α/25.06.2014: Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.
 

14-07-2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Ψηφίστηκε στη Βουλή στις 11.07.2014 το Σχέδιο Νόμου: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.»   

08-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 08.07.2014
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 116/οικ. 17016/07.07.2014: Λήξη προθεσμίας απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
- Βεβαιώσεις για την απαλλαγή καταβολής του ΕΝΦΙΑ
- Ανάθεση μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο των σχολικών κτιρίων
 

07-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 07.07.2014 
- Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού- Αναμόρφωση προϋπολογισμού
- Επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων
- Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

04-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 04.07.2014
- Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013
- Επιτροπή επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών
- Κατ’ εκτίμηση δαπάνη των εργασιών – Περίοδος εγγύησης
- Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 

03-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 03.07.2014
- Ενιαίος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης
- Μισθολογική εξέλιξη εργαζομένων ορισμένου χρόνου χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΙΔ/Β2.Δ/268 /οικ.16587/02.07.2014: Παροχή οδηγιών επί της διαδικασίας επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ
- Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ 1551/02.07.2014 για υποβολή αιτήσεων Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2014-2015
- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’): Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων
- Ιατρός εργασίας
 

01-07-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 01.07.2014 
- Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης προσωπικού Υπηρεσιών Πολεοδομίας
- Αναστολή προσλήψεων λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών
- Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Διάκριση εργασιών – μελετών
- ΠΟΛ 1169/30.06.2014 (ΦΕΚ 1780/30.06.2014 τεύχος Β’): Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014
- ΙΚΑ εγκ. 48/ Ε85/43/27.06.2014: Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) - Επιβολή άλλων κυρώσεων.
- ΙΚΑ εγκ.47/ ΤΟ1/652/2353/25.06.2014: Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1/7/2014
- Βοήθεια στο Σπίτι

30-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 30.06.2014
- Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
- Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων - Επιστροφή αδιάθετων ποσών από την ειδική χρηματοδότηση
- Πληρωμές μέσω ΕΑΠ
- Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Ν.4269/14 (ΦΕΚ 142/28.06.2014 τεύχος Α’): «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη»
- Διάκριση εργασιών – έργων
- Υπ. Οικ. ΔΤΥ Ε 0006944 ΕΞ2014/26.06.2014: Δημοσίευση των διακηρύξεων δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας & Υπ. Οικ. 13725/4430/26.06.2014: Κοινό Σχέδιο Δράσης για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.
 

27-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 27.06.2014
- ΥΠ.ΕΣ. 12471/29.05.2014: Ζητήματα λογιστικής καταχώρησης χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται έναντι των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009.
- Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205/12.06.2014 (ΦΕΚ 1657/23.06.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ. με ειδικές προβλέψεις για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους.
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. Δ13/ο/6396/12.06.2014: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν την 25η/6/2010.
- Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
- Παροχή υπηρεσιών ελέγχου της χρήσης από ορκωτούς λογιστές
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας ΓΠ/Δ27/οικ. 21462/813/25.06.2014: Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε υλοποίηση προγράμματος παροχής υπηρεσιών «κατασκηνώσεων - λουτροθεραπείας - πηλοθεραπείας για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες» έτους 2014.
- Ελληνική Στατιστική Αρχή 7767/Γ1-778/24.06.2014: Έλεγχος και Διόρθωση Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του YΠ. ΕΣ. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) Δελτίο Δεκεμβρίου 2013.
 

26-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 26.06.2014
- Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
- Αυτοδίκαιη αργία- Αποδοχές των υπαλλήλων που τελούν σε κατάσταση αργίας μετά την ισχύ του ν. 4093/2012
- Αξιολόγηση προσωπικού
- Ανάθεση λογιστικών εργασιών
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.10/οικ. 15696/18.06.2014: Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2014
 

25-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 25.06.2014 
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/38/ οικ.15752/24.06.2014: Ενημέρωση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου - Υλοποίηση Εγκριτικών Αποφάσεων
- Ασφάλιστρα και προληπτικός έλεγχος
- Υπ. Υγείας Υ1/Γ.Π. οικ. 50800/05.06.2014: Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.
- Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ11γ/Ο/2/5/02.06.2014 (ΦΕΚ 1656/23.06.2014 τεύχος Β’): Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.
- Ημερολόγιο Ενεργειών

24-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 24.06.2014 
- ΥΠ.ΕΣ. οικ.24823/19.06.2014: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, έτους 2015
- Λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων από δημοτική κοινωφελή επιχείρηση
- Αρμοδιότητα ορισμού ορκωτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α.
- Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης από ΑμεΑ
- Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων σε Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας
- Συμβάσεις διαδημοτικής συγκοινωνίας
- Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/120/7635/11.06.2014 (ΦΕΚ 1622/19.06.2014 τεύχος Β’):  Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 της υπ' αριθ. 42948/2003 υπουργικής απόφασης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β'/2003).
- ΥΠ.ΕΣ. οικ 24366/17.06.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών»
- Απόφαση Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου 8220/131/14/19.06.2014 (ΦΕΚ 1651/23.06.2014 τεύχος Β’): Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση

20-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 20.06.2014
- Παραλαβή τευχών διαγωνισμού
- Επίδομα θέσης ευθύνης σε περίπτωση αναπλήρωσης
- Χορήγηση Δανείου Τ.Π. & Δανείων προς Δ.Ε.Υ.Α.
 

18-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 18.06.2014
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16.06.2014: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
- ΠΟΛ 1160/ Δ10Β/3352ΕΞ2014/29.05.2014: Απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες.
- ΠΟΛ 1139/14.05.2014: Καταβολή ανταλλάγματος από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
- Ανάθεση ναυαγοσωστικών υπηρεσιών
 

17-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 17.06.2014
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ /Φ. 42Α/566/οικ.15130/17.06.2014: Καταγραφή ειδικών διατάξεων αναφορικά με τη διενέργεια υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων Δημοσίων Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.
- Ανάθεση εργασιών λόγω έλλειψης εξοπλισμού
- Μεταφορά συντελεστή δόμησης
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/259/οικ.15044/16.06.2014: Εγκύκλιος για τον επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ.
- ΥΠ.ΕΣ. 23845/12.06.2014: Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
- ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/19/οικ.14290/04.06.2014 (ΦΕΚ 1580/16.06.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) και έκδοση κωδικού πληρωμής του, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

16-06-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 16.06.2014 
- Άδεια άνευ αποδοχών
- Αναγνώριση εξώγαμου τέκνου στην αλλοδαπή – Χορήγηση της οικογενειακής παροχής
- Π.Δ. 90/14 (ΦΕΚ 138/13.06.2014 τεύχος Α’): Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α'168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α' 116).
- Υπ. Οικ. Γ.Γ.Δ.Π. 0005889 ΕΞ 2014/10.06.2014: Τροποποίηση της κ.υ.α. αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (328 Β’). (Περί παραχώρησης αιγιαλού- παραλίας)
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/49/12626/12.06.2014: Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση).


 

 

Νέα (δείτε περισσότερα)
25/07/2014 ΚΥΑ 2/53212/0022/15.07.2014 (ΦΕΚ 2012/24.07.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. περισσότερα...
24/07/2014 Δημοτικές επιχειρήσεις. Απασχόληση υπαλλήλων ΑΜΕΑ

Με Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται εάν η συνέχιση απασχόλησης ατόμων ΑΜΕΑ σε δημοτικές επιχειρήσεις υπερβαίνει το καθοριζόμενο από το ν.2643/1998 ποσοστό αναγκαστικής κάλυψης θέσεων.

περισσότερα...
23/07/2014 ΔΕΥΑ. Μετάταξη υπαλλήλου

Με Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται εάν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ.

περισσότερα...
22/07/2014 ΔΕΥΑ. Αποζημίωση απολυομένου σε μεταφερθέντα υπάλληλο από τον ΟΣΕ

Με Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται ποια προϋπηρεσία συνυπολογίζεται για την καταβολή αποζημίωσης απολυομένου σε υπάλληλο που μεταφέρθηκε στη ΔΕΥΑ από τον ΟΣΕ.

περισσότερα...
22/07/2014 ΙΚΑ Ε40 / 573/17.07.2014
Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ. περισσότερα...
22/07/2014 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Δ.Α.Π.

Πατήστε εδώ για να δείτε προσωρινούς πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δομών ανά νομό / δήμο.

περισσότερα...
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions