|     |     |     |     |     
Είσοδος στη ΔήμοςΝΕΤ
Αναζήτηση με Αριθμό εγγράφου
Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΝΠΙΔ

Εισαγωγή στη ΝΟΜΟΣ
Θεματικές Ενότητες

Newsletter

 

 Νέα βάση δεδομένων για τις Επιχειρήσεις των Δήμων. Κατεβάστε σύντομο ενημερωτικόΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

24-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 24.04.2014
- ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 19/ οικ. 16326/23.04.2014: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο
- Τέλη χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος.»
- Εκλογικά
- ΚΥΑ οικ. 15694/17.04.2014: Έγκριση σύναψης τετρακοσίων πενήντα μίας (451) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους
- KYA 87392 οικ./07.04.2014 (ΦΕΚ 994/22.04.2014 τεύχος Β’): Κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας
 

18-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 18.04.2014
-Εγκύκλιος ΥΠΕΣ υπ’ αριθµ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
-Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15150/15.04.2014 (ΦΕΚ 955/16.04.2014 τεύχος Β’): Πρωτοβάθμιοι  και Δευτεροβάθμιοι  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της με το Ν. 3852/ 2010
- ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Α.Ε. που συμμετέχει το Δημόσιο
-Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15338/16.04.2014 (ΦΕΚ 958/16.04.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.
-Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15322/16.04.2014 (ΦΕΚ 976/17.04.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10930/13/3/2014 (Β'646) απόφασης «Ορισμός μορφής και διαστάσεις ψηφοδελτίων»
-ΚΥΑ 2/24529/0022/24.03.2014 (ΦΕΚ 928/14.04.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β') Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
- Περί απαλλαγής ακινήτων από δημοτικά τέλη καθαριότητας
- ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9727/204/27.03.2014 (ΦΕΚ 928/14.04.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας
 

16-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 16.04.2014
-Σημαντικότερες Διατάξεις του Ν.4258/2014: «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
- ΥΠ.ΕΣ 10645/10.04.2014: Κατάρτιση νέων Ο.Ε.Υ. των ΟΤΑ κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου
- ΠΟΛ 1108/14.04.2014 (ΦΕΚ 937/15.04.2014 τεύχος Β’): Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
- Περί απαλλαγής ακινήτων από δημοτικά τέλη καθαριότητας
- Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 14587/15.04.2014 (ΦΕΚ 938/15.04.2014 τεύχος Β’): Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
- Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. οικ 13697/04.04.2014 (ΦΕΚ 935/15.04.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων».
- ΥΠ.ΕΣ. οικ.14955/14.04.2014: Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 55 / 9899/15.04.2014: Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 14150/09.04.2014: Λήψη έκτακτων μέτρων Οδικής Ασφάλειας κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα 2014
- ΠΟΛ 1109/14.04.2014: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν.δ. 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-4- 2014)
 

14-04-2014 Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο 14.04.2014
- Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
- Απογραφή προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων

14-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 14.04.2014
- ΠΟΛ.1104/09.04.2014 (ΦΕΚ 909/11.04.2014 τεύχος Β’): Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους
- Άρθρο ΔήμοςΝΕΤ επί του ψηφισθέντος Σχεδίου Νόμου: ««Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
- Άρθρο ΔήμοςΝΕΤ επί του Ν. 4255/14 (ΦΕΚ 89/11.04.2014 τεύχος Α’): «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.»
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. οικ. 1261/9475/10.04.2014: Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού
- Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485/14.04.2014: Υγειονομικές προϋποθέσεις & Υγειονομικοί έλεγχοι στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια των διαδικασιών απλούστευσης και γνωστοποίησης σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
- ΠΟΛ 1099/09.04.2014: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13.
 

11-04-2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Δείτε
-
Άρθρο της ΔήμοςΝΕΤ επί του ψηφισθέντος νομοσχεδίου: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» για τον περιορισμό υπηρεσιακών μεταβολών - προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου. 

10-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 10.04.2014
- Ψήφιση Σχεδίου Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
- Άσκηση υπαιθρίου εμπορίου με ψυχαγωγικό αντικείμενο, λούνα παρκ.
- Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 13899/07.04.2014 (ΦΕΚ 881/09.04.2014 τεύχος Β’): Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/07.04.2014: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ
- ΚΥΑ 4.10721/οικ.3.569/08.04.2014 (ΦΕΚ 882/09.04.2014 τεύχος Β’): Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ για το έτος 2014
- Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ: Διαδικασία καταβολής μη μισθολογικού κόστους από τους επιβλέποντες φορείς
 

10-04-2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Ψηφίσθηκε από τη Βουλή το Σχέδιο Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

08-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 08.04.2014
- Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο
- Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/07.04.2014 τεύχος Α’): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
- Άρθρο για φορολογικά θέματα, θέματα εμπορίου και αδειών καταστημάτων και διάφορα λοιπά θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ (μέρος 3ο)
- ΚΥΑ 13109/31.03.2014 (ΦΕΚ 850/07.04.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
- ΚΥΑ 1025/15/63-β/04.04.2014 (ΦΕΚ 851/07.04.2014 τεύχος Β’): Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
- ΠΟΛ 1092/03.04.2014: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 

08-04-2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/07.04.2014 τεύχος Α') με θέμα: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» 

04-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 04.04.2014
- Σημαντικές διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου της 30.03.2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» (Μέρος Β)
- Υπ .Οικ. & Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας 2/27432/0022/31.03.2014: Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1 γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
- ΔΕΥΑ. Παράταση συμβάσεων
- Μονομετοχική Ανώνυμη εταιρία
- Ημερολόγιο Ενεργειών της Εβδομάδας
   

03-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 03.04.2014
- Μετάθεση ημερομηνίας εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
- Παρακράτηση φόρου 1% ή 4% ή 8% για προμήθειες και υπηρεσίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα
- Τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013)
- Υπαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
- Ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80/01.04.2014 τεύχος Α’): «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»
- Ωράριο προσωπικού στις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/01.04.2014: Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.
 

01-04-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 01.04.2014
- Ψήφιση Σχεδίου Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»
- Εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα
- Ανάθεση εργασιών συνέχισης υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το έτος 2013 στη Δημοτική Επιχείρηση
- Ανάθεση της εκπόνησης των μελετών οδοποιίας
- Δημοτική Επιχείρηση. Μη νόμιμη ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτο
- ΚΥΑ  2/5482/0026/24.02.2014: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.).
- Ημερολόγιο Ενεργειών της Εβδομάδας
  

28-03-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 28.03.2014 
- Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας.
- Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων
- Συνέχιση απασχόλησης ΑμεΑ που προσελήφθησαν μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
- Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’): Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις
- Δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως
- Φορολογικό νομοσχέδιο
- Διάθεση χορηγηθεισών έκτακτων πιστώσεων (επιχορηγήσεων)
- Δαπάνη δήμου για επέκταση των δικτύων ύδρευσης, ενώ υφίσταται ΔΕΥΑ
- Έλεγχος περί της απόδειξης τεχνογνωσίας εταιρίας
- Δημοτικές Επιχειρήσεις. Ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας 6005/250/28.03.2014: Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.
- Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 604/8/17030/17.03.2014: Συμβάσεις χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών.
- Προγράμματα ΟΑΕΔ κοινωφελούς χαρακτήρα

26-03-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 26.03.2014
- Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων
- Προγράμματα «Άθληση για Όλους» 2014-2015
- Σημαντικότερες διατάξεις ψηφισθέντος σχεδίου Νόμου: «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
- Σημαντικότερες διατάξεις Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τεύχος Α'): «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
- Ανάκληση άδειας ΚΥΕ
- ΚΥΑ οικ. 10784/14.03.2014 (ΦΕΚ 718/21.03.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευσης υποψηφίου σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
- ΥΠ.ΕΣ. 44015/13/07.03.2014: Τοποθέτηση Γεωτεχνικών σε Θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων των ΟΤΑ.
 


 

 

Νέα (δείτε περισσότερα)
14/04/2014 Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485/14.04.2014
Υγειονομικές προϋποθέσεις & Υγειονομικοί έλεγχοι στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια των διαδικασιών απλούστευσης και γνωστοποίησης σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. περισσότερα...
10/04/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 10.04.2014: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. περισσότερα...
10/04/2014 ΚΥΑ 4.10721/οικ.3.569/08.04.2014 (ΦΕΚ 882/09.04.2014 τεύχος Β’)
Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ για το έτος 2014. περισσότερα...
28/03/2014 Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’)
Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. περισσότερα...
21/03/2014 Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 20.03.2014: «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.»
Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ. περισσότερα...
21/03/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 18.03.2014: Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. περισσότερα...
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions