|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΠΙΔ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Newsletter

 

 Νέα βάση δεδομένων για τις Επιχειρήσεις των Δήμων. Κατεβάστε σύντομο ενημερωτικόΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

30-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 30.09.2014
- Αποκομιδή απορριμμάτων – καθαριότητα
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 37065/29.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔ/Β.2.Δ/293/οικ.23498/26.09.2014: Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
- Υπ. Υγείας Υ1/Γ.Π.οικ. 83890/29.09.2014: Χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015.
 

29-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 29.09.2014
- Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς
- ΚΥΑ 46274/22.09.2014 (ΦΕΚ 2573/26.09.2014 τεύχος Β’): Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Γ.Ε.Δ.Δ. 23108/16.09.2014: Ν.3213/03 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».
 

26-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 26.09.2014
- ΥΠ.ΕΣ. 35841/22.09.2014: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
- ΥΠ.ΕΣ. 35245/25.09.2014: Απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι σε διακηρύξεις δημοπρασιών έργων Δήμων.            
- Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 47159 /ΕΥΘΥ 1045/25.09.2014: Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ. 17848/704/26.09.2014: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α'160).
- Αποκομιδή απορριμμάτων - καθαριότητα
 

25.09.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 25.09.2014
- Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις.»
- Κλήση αιρετού σε απολογία - ΥΠ.ΕΣ. οικ.33268/05.09.2014
- Προγραμματική σύμβαση
- Σύμβαση δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 19/ Δ17α/241/1/Φ 2.2.1/25.09.2014: Δημοσίευση ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- ΙΚΑ εγκ. 58/ Ε99/11/25.09.2014: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-2013 (ΦΕΚ1415Β'/2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 

24.09.2014 Ενημερωτικό Δελτίο 24.09.2014
- ΚΥΑ 2/49954/0026/12.09.2014 (ΦΕΚ 2525/23.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
- Απόφαση - Ανακοίνωση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. 15/2014 (ΦΕΚ 2526/23.09.2014 τεύχος Β’): Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και εξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α'74).
- ΠΟΛ 1210/22.09.2014 (ΦΕΚ 2530/23.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.
- Νομολογία Ελ.Συνεδρίου
 

23-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 23.09.2014
- Χρηματοδότηση πολιτικής προστασίας
- Αντιπυρική περίοδος
- Εμπειρία ναυαγοσωστών
- Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Α2-ΟΙΚ.823/12.09.2014: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών.
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 35657/19.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 35856/22.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
 

22-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 22.09.2014 
- Παρακράτηση φόρου
- Προμήθεια καυσίμων
- Προγράμματα κοινωνικής μέριμνας
- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 17/ Δ17α/194/7/ΦΝ 433/19.09.2014: Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών.

19-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 19.09.2014
- Δήλωση στοιχείων ακινήτων
- Τρίτος κατασκευαστής- Προμήθεια τροφίμων
- Σίτιση μαθητών
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 20158/08.08.2014: Οδηγίες για την ορθή χρήση των υπηρεσιακών λεωφορείων των Δήμων για τη μεταφορά προσώπων.
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας οικ. 31349/95/15.09.2014:   Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης - Εγκύκλιος εφαρμογής της.

18-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 18.09.2014
- Συμπλήρωση εντύπου προϋπολογισμού προσφοράς
- Διευκρινίσεις αναθέτουσας αρχής
- Έννοια μοναδικής προσφοράς – Ε.Π.Π.
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 35079/17.09.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών.
- ΠΟΛ 1200/03.09.2014 (ΦΕΚ 2444/15.09.2014 τεύχος Β’): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.
 

17-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 17.09.2014
- Δικαιολογητικά
- Δάνεια εμπειρία – ονομαστικοποίηση μετοχών
- ΥΠ.ΕΣ. οικ. 30853/08.08.2014: Άδειες ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/13332/21.08.2014: Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 -Μείωση ωρών και χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας- Υπηρέτηση σε παραμεθόριο περιοχή.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648/17.09.2014: Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ.
- ΚΥΑ οικ. 34399/15.09.2014 (ΦΕΚ 2459/16.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου μοριοδότησης για την αποτίμηση προσόντων του προς μετάταξη/μεταφορά προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 81 του ν.4172/2013.
- Ανακοίνωση ΚΕΔΕ 16.09.2014: Χρηματοδότηση των δήμων για την προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ.
 

16-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 16.09.2014
- Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ. 18354/727/11.09.2014: Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.4 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A'160) σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.
- Απόφαση Υπ. Δημ.Τάξης & Προστ. του Πολίτη (ΦΕΚ 2434/12.09.2014 τεύχος Β’): Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.
- Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 42575/11.08.2014 (ΦΕΚ 2440/15.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).
- ΚΥΑ οικ. 42554/11.08.2014 (ΦΕΚ 2440/15.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3699/10.09.2014: Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
- ΟΓΑ εγκ. 2/04.09.2014: Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

15-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 15.09.2014
- Αρίθμηση αποφάσεων, εγγράφων, πρακτικών και γενικά διοικητικών πράξεων
- Ξεχωριστές πιστώσεις ανά δημοτική ενότητα
- Υπέρβαση προϋπολογιζόμενης αξίας
- Δημοσιότητα διαδικασίας αποσφράγισης
 

12-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 12.09.2014
- Ενημέρωση επί θεμάτων προσωπικού του ν.4250/2014 και του άρθρου 8 του ν.4275/2014
- Επικαιροποίηση καταγραφής αναγκών σε θέσεις εργασίας στους Δήμους
- Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων
- Επιβλέπων μελέτης
- Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ΔΕΥΑ
- ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 2023/113790/11.09.2014: Χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2014 - μεταβατική περίοδος 2014).
- ΥΠ.ΕΣ. 33467/09.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας.

11-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 11.09.2014
- Παράταση προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας
- Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
- Προσυμβατικός έλεγχος
- Πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ
- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’): Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
 

10-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 10.09.2014
- Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/ 2012
- Παράταση προγράμματος εθελοντικής κινητικότητας
- Έννοια του έτους κατά τη λήψη της ειδικής άδειας των αιρετών
- Φορολογικό στοιχείο σωματείων
- Ανάθεση περίθαλψης αδέσποτων ζώων
- Επιχειρησιακό πρόγραμμα
- ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 29502/85/01.09.2014 (ΦΕΚ 2390/08.09.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/ 6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’/449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β'/2163/30.08.2013).
- ΚΥΑ Φ.900/34/81947/Σ.277/08.08.2014 (ΦΕΚ 2385/08.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
- Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 09.09.2014: Στοιχεία Πειθαρχικών Συμβουλίων Β’ Τετραμήνου 2014.
 

09-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 09.09.2014
- Διάρκεια σύμβασης – καταβολή μέρους αμοιβής
- Τεχνική περιγραφή – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης
- Δικαίωμα προαίρεσης
- ΥΠ.ΕΣ. 33466/08.09.2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας («Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»).
- ΠΟΛ 1198/25.08.2014 (ΦΕΚ 2382/08.09.2014 τεύχος Β’): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.
- Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΕΣ. 05.09.2014: Παράταση ενδοαυτοδιοικητικης κινητικότητας.
- Ανακοίνωση ΥΠ.ΕΣ. Σεπτέμβριος 2014: Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής φωτοαντιγράφων.
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3554/02.09.2014: Τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί αιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν.4013/2011 (Α' 204).
- Ο.Α.Ε.Ε. εγκ. 22/ΔΙΕΣ/Φ9/9/1201057/09.09.2014: Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
 

08-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 08.09.2014
- Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ- Συνταγματικότητα
- Ομοειδείς υπηρεσίες
- Διάκριση εργασίας - μελέτης
- Υπηρεσίες που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ
- ΚΥΑ Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888/02.09.2014 (ΦΕΚ 2377/05.09.2014 τεύχος Β’): Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

05-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 05.09.2014
- Αποστολή στοιχείων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρίτους
- Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
- Υπερωριακή απασχόληση
 

04-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 04.09.2014
- Προϋπηρεσία σε δημοτική επιχείρηση
- Μετάταξη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής υπηρεσίας
- Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας
- Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οίκ.76209/01.09.2014: Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς.
- ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149/29.08.2014 (ΦΕΚ 2363/03.09.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) και υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005).
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ 04.09.2014
 

02-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 02.09.2014
- Γενικοί Γραμματείς
- ΓνΝΣΚ 49/2014 Τμ. Α'
- Τεχνικός ασφαλείας
- Προσαύξηση αποδοχών εκπαιδευτικής άδειας
- Περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων των ΔΕΥΑ
- Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ1-1480/19.08.2014 (ΦΕΚ 2330/29.08.2014 τεύχος Β’): Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθεσιακών χώρων.
- ΙΚΑ εγκ.53/ Σ40/167/28.08.2014: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.
 

01-09-2014 Ενημερωτικό Δελτίο 01.09.2014
- Ν.4282/2014 (ΦΕΚ 182/29.08.2014 τεύχος Α’): «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις».
- ΥΠ.ΕΣ. 32441/28.08.2014: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
- ΥΠ.ΕΣ. 24070/13.08.2014: Διευκρινίσεις αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
- ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/01.09.2014: Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.
- ΠΟΛ 1197/ Δ10Β/ 6890 ΕΞ2014/27.08.2014: Ανάρτηση μισθωτηρίων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ».
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 


 

 

Νέα (δείτε περισσότερα)
24/09/2014 Δέσμευση πιστώσεων που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού
Με Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται πότε πρέπει να διενεργηθεί η δέσμευση πίστωσης των αποδοχών προσωπικού που προσλαμβάνεται από κοινωφελή επιχείρηση. περισσότερα...
23/09/2014 Ανακοίνωση- Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ 19.09.2014
Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών για επιλαχόντες γονείς. περισσότερα...
18/09/2014 ΠΟΛ 1200/03.09.2014 (ΦΕΚ 2444/15.09.2014 τεύχος Β’)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων. περισσότερα...
17/09/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648/17.09.2014
Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ. περισσότερα...
12/09/2014 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ΔΕΥΑ
Με Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνονται οι προϋποθέσεις καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των ΔΕΥΑ. περισσότερα...
11/09/2014 ΚΕΔΕ 2013/11.09.2014
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ρυθμίσεις Ν.4281/2014. περισσότερα...
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions